Vilkår for brugen af e-Boks

Adgang til e-Boks

e-Boks giver dig adgang til breve, meddelelser mv. fra de myndigheder og virksomheder du tilmelder dig, samt adgang til dine personlige arkiver i e-Boks.

Retsvirkning

Breve, meddelelser mv., som du modtager i din e-Boks, har samme juridiske retsvirkning med hensyn til bl.a. betalings-, accept- og klagefrister, som hvis de var modtaget som almindelig post.

Efter tilmelding til modtagelse af breve, meddelelser mv. i din e-Boks vil du herefter ikke modtage disse breve, meddelelser mv. som almindelig post.

Løbende kontrol

Du er selv ansvarlig for:

  • løbende at kontrollere om der er nye breve, meddelelser mv. i din e-Boks. Dette gælder, uanset om du vælger at modtage besked om nye breve, meddelelser mv. i din e-Boks, som beskrevet nedenfor;
  • at e-Boks har den korrekte elektroniske adresse (e-mail), såfremt du ønsker at modtage besked, når der er nye breve, meddelelser mv. i din e-Boks, og at oplyse e-Boks om ændringer herom.

Arkivering

Du er ansvarlig for at påse, at de dokumenter, som du arkiverer i din e-Boks, overholder gældende dansk lovgivning.

Sletning af dokumenter

Du er ansvarlig for dokumenter, som du selv sletter fra din e-Boks.

Anmeldelse af misbrug og uregelmæssigheder

Du er forpligtet til straks at underrette e-Boks, hvis du bliver opmærksom på, eller får mistanke om, uregelmæssigheder eller misbrug af din e-Boks.

Andres uberettigede brug af din e-Boks

Du hæfter for tab som følge af andres uberettigede brug af din e-Boks, hvis e-Boks godtgør, at du bevidst i strid med reglerne har givet adgang til din e-Boks til den, der har foretaget den uberettigede brug, under omstændigheder, hvor du indså eller burde have indset, at der var nærliggende risiko for misbrug.

Ansvar

e-Boks ansvar

e-Boks har ansvaret for at aflevere breve, meddelelser mv. til dig i din e-Boks fra de myndigheder og virksomheder, du tilmelder dig, samt at opbevare disse i din e-Boks.

e-Boks er, med de nedennævnte begrænsninger, ansvarlig for, at dine filer, breve, meddelelser mv. bliver opbevaret i din e-Boks, indtil du selv sletter dem fra din e-Boks.

e-Boks er ansvarlig for tab som følge af uberettiget brug, medmindre e-Boks kan godtgøre, at du ikke har underrettet e-Boks snarest muligt, efter at du er blevet opmærksom på, eller har fået mistanke om, uregelmæssigheder eller misbrug af din e-Boks. e-Boks træffer de nødvendige foranstaltninger til at hindre tredjemands uberettigede adgang til systemet.

e-Boks er ansvarlig for uberettiget brug af systemet, der finder sted, efter at du har underrettet e-Boks om uregelmæssigheder eller misbrug af din e-Boks, som du er blevet opmærksom på eller har fået mistanke om.

e-Boks er ikke ansvarlig for indholdet af de breve, meddelelser, dokumenter mv., du modtager eller arkiverer i din e-Boks.

e-Boks er ikke ansvarlig for tab, som følge af forsinkelse med aflevering af breve, meddelelser mv. i din e-Boks, herunder er e-Boks ikke ansvarlig for tabt fordel, afsavn, kurstab, rykkergebyrer eller andre direkte eller indirekte følger af en evt. forsinkelse.

e-Boks er ikke ansvarlig for tab som følge af; a) driftsforstyrrelser, der forhindrer anvendelsen af systemet; b) afbrydelser i din adgang til at anvende systemet, herunder fejl i dit udstyr, dit programmel eller din internetforbindelse.

e-Boks er ikke ansvarlig for tab, der skyldes lovindgreb eller forvaltningsakter, indtruffet eller truende krig, oprør, borgerlige uroligheder, hærværk, sabotage, terror, strejke, lock-out, boykot og blokade, uanset om det er e-Boks selv eller dennes organisation, konflikten er rettet mod eller iværksat af, og uanset konfliktens årsag, herunder også når konflikten kun rammer dele af e-Boks' funktioner, samt nedbrud i edb-driften (herunder svigt i leverancer fra eksterne leverandører af edb-drift) som skyldes ovenstående.

e-Boks er i øvrigt ansvarlig for tab i henhold til dansk rets almindelige regler.

Registrering og behandling af personnummer

e-Boks registrerer og opbevarer dit personnummer i forbindelse med oprettelsen af din e-Boks.

Dit personnummer behandles udelukkende af e-boks til identifikation af dig som den korrekte modtager af breve, meddelelser mv. fra de myndigheder og virksomheder, du tilmelder dig ligesom dit personnummer anvendes til at identificere dig som den korrekte modtager af breve, meddelelser mv. som du endnu ikke har tilmeldt men hvor en afsender ønsker at sende dig breve, meddelelser mv. i e-Boks med mulighed for din efterfølgende tilmelding.

Information

e-Boks har mulighed for løbende at sende elektronisk information til dig om nye muligheder, driftsinformation og andre informationer vedrørende e-Boks.

Ved oprettelsen af din e-Boks accepterer du samtidig at e-Boks må informere dig om breve, meddelelser som du endnu ikke har tilmeldt i e-Boks og om afsendere der ønsker at sende breve, meddelelser mv. til dig i e-Boks med mulighed for din efterfølgende tilmelding.

Videregivelse af personnummer

Ved din oprettelse af din e-Boks accepterer du at modtage breve, meddelelser mv., fra afsendere du tilmelder i e-Boks og andre afsendere, som du har indgået aftale med om at de må sende breve, meddelelser mv til dig i e-Boks.

e-Boks udveksler dit personnummer med de myndigheder og virksomheder, du tilmelder dig. Personnummeret er nødvendigt, for at de myndigheder og virksomheder, der sender elektroniske breve, meddelelser mv. til din e-Boks, kan være sikre på, at den rigtige person modtager disse dokumenter.

Dit personnummer må udelukkende benyttes af de virksomheder og myndigheder, som du tilmelder dig, til identifikation af dig som den korrekte modtager af breve, meddelelser, mv. til din e-Boks. Dit personnummer må ikke videregives, videresælges, eller anvendes til andre formål end e-Boks, medmindre virksomheden eller myndigheden i forvejen er berettiget til at anvende dit personnummer. Personnummeret videregives elektronisk i de tilfælde, hvor man via et link i e-Boks kan komme til en anden hjemmeside og automatisk blive logget på. Dette sker med det formål at du også kan tilmelde og framelde dig ydelser i e-Boks fra disse tjenester samt opdatere din e-mail adresse, der anvendes ved advisering om ny post.

Datering

Datoen i de tilsendte breve, meddelelser mv. kan være forskellig fra datostemplingen i e-Boks. I forbindelse med aftaler, tids- og betalingsfrister m.v. er det datoen i de tilsendte breve, som gælder.

Ændringer og framelding

Ændring af vilkår

e-Boks kan til enhver tid ændre disse vilkår. Du får meddelelse herom ved annoncering på www.e-boks.dk.

Hvis e-Boks foretager væsentlige indskrænkninger i systemets anvendelsesområde, vil det blive meddelt dig med mindst en måneds varsel, ved annoncering på www.e-boks.dk samt ved udsendelse af en meddelelse til din e-Boks.

Hvis e-Boks's anvendelsesområde udvides med nye funktioner, skal du særskilt tilmelde dig disse.

Framelding

Du kan, med mindre du har indgået en aftale med en afsender, der kræver at du har e-Boks, til enhver tid framelde modtagelsen af breve, meddelelser mv. fra myndigheder og virksomheder i din e-Boks på www.e-boks.dk. Frameldingen træder i kraft med 7 dages varsel. Framelding betyder, at du fremover vil modtage disse breve, meddelelser mv. som almindelig post.

Sletning af e-Boks

Manglende brug af e-Boks

Såfremt du ikke anvender din e-Boks i 5 år forbeholder e-Boks sig ret til at slette din e-Boks, hvorved din adgang til e-Boks vil blive spærret.

Dødsfald

Ved dødsfald forbeholder e-Boks sig ret til efter 15 måneder at slette brugerens e-Boks.

Version 3.5, december 2009